PL   |   EN   |   DE

KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem danych osobowych jest SD Legal Stoiński Drzymała radcowie prawni sp. p., ul. Urzędnicza 26/1, 30-051 Kraków, SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, KRS: 0000330558, NIP: 677-21-99-223,
   email: biuro@sdlegal.com.pl (dalej „Spółka” lub „Administrator”).
  2. Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych. Administrator umożliwia kontakt z nim w sprawie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@sdegal.com.pl oraz adresu korespondencyjnego: ul. Urzędnicza 26/1, 30-051 Kraków.
  3. Pana/i dane osobowe jako kontrahenta/klienta będą przetwarzane w szczególności:

   a) w celu podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy (np. odpowiedź na zapytanie dot. możliwości współpracy, przygotowanie oferty współpracy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”) (tj. niezbędność do podjęcia działań na żądanie kontrahenta/klienta, przed zawarciem umowy, której jest stroną);
   b) w celu realizacji umowy, w szczególności w celu realizacji obowiązków i uprawnień z niej wynikających, kontaktowania się w związku z jej wykonywaniem, rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. niezbędność do wykonania umowy, której kontrahent/klient jest stroną), a jeśli przetwarzane będą dane szczególne – na podstawie art. 9 ust. 2 lit a RODO (tj. zgoda kontrahenta/klienta);
   c) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym np. odprowadzenia podatku od zrealizowanej umowy, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych, kodeksu cywilnego, RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
   d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi), a jeśli przetwarzane będą dane szczególne – na podstawie art. 9 ust. 2 lit f RODO (tj. niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
   e) w celu prowadzenia działań marketingowych, w szczególności przekazywania Panu/Pani informacji marketingowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego).

  4. Dane kontrahenta/klienta mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki m.in.: informatyczne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom oraz innym podmiotom świadczącym usługi płatnicze, doradcom prawnym podatkowym, księgowym, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Ponadto dane mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi Spółka prowadzi współpracę, w tym w szczególności podwykonawcom oraz innym dostawcom usług. Dane kontrahenta/klienta mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
  5. Dane osobowe kontrahenta/klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do podjęcia czynności w celu zawarcia umowy, a jeżeli umowa została zawarta – przez okres trwania umowy oraz okres niezbędny do wykonania prawnie nałożonych na Spółkę obowiązków. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane zasadniczo do czasu cofnięcia zgody. Powyższe okresy przetwarzania danych osobowych mogą zostać każdorazowo przedłużone o okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  6. Kontrahentowi/klientowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Kontrahentowi/klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody), lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa też na zgodność z prawem przetwarzania danych na innych podstawach prawnych. Kontrahentowi/Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych wskazanych w umowie jest niezbędne do jej zawarcia i wykonania. Poza tymi danymi Spółka może także żądać od kontrahenta/klienta podania danych wymaganych przez przepisy prawa. Wówczas brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji niektórych obowiązków lub uprawnień stron umowy. W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymagane, ale brak podania danych będzie skutkował niemożliwością przetwarzania danych w tym zakresie. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymogiem ustawowym czy umownym, lecz jest niezbędne do realizacji celów, w których dane te są zbierane i przetwarzane.
  8. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  9. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

SD Legal Stoiński Drzymała radcowie prawni spółka partnerska
ul. Urzędnicza 26/1
30-051 Kraków

Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000330558


NIP: 677-21-99-223
REGON: 356569454
E-mail: biuro@sdlegal.com.pl

  Tel: (+48 12) 630 90 10

  Faks: (+48 12) 630 90 11

  Tel: 505 169 645