PL   |   EN   |   DE

Bartłomiej Stoinski


  505 169 645
  biuro@sdlegal.com.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Ruhr w Bochum, Republika Federalna Niemiec.

Doświadczony radca prawny posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa prawnego zwłaszcza na rzecz przedsiębiorców krajowych i zagranicznych.

Od wielu lat doradza Klientom Kancelarii w zakresie problematyki prawnej obrotu, zarządzania i komercjalizacji nieruchomości komercyjnych. Jego doświadczenie obejmuje w szczególności badanie stanu prawnego nieruchomości (due diligence), przygotowywanie i negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości, umów najmu i dzierżawy, umów o zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jak również umów o doradztwo w procesie inwestycyjnym. Bartłomiej Stoiński specjalizuje się i posiada bogate doświadczenie w doradztwie dotyczącym zagadnień korporacyjnych, takich jak zakładanie spółek z kapitałem obcym, badanie stanu prawnego spółek (Due Diligence), fuzje i przejęcia, restrukturyzacja, przekształcenia i podziały spółek, spory między wspólnikami.

Wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.
Członek Niemiecko Polskiego Stowarzyszenia Prawników DPJV e.V. z siedzibą w Berlinie.

Znajomość języków obcych: angielski i niemiecki.

6% PCC od nabycia sześciu i więcej mieszkań


 
 

1 stycznia 2024 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, która w założeniu ma ograniczyć hurtowy zakup mieszkań w ramach jednej inwestycji przez inwestorów instytucjonalnych. (więcej…)

Prawo spółek


 
 

Istotny element naszej praktyki stanowi doradztwo dotyczące prawa spółek. Doradzamy spółkom kapitałowym oraz spółkom osobowym w takich sprawach jak:

 • zakładanie spółek;
 • transakcje dotyczące dokapitalizowania spółek;
 • zmiany w składzie wspólników;
 • porozumienia wspólników;
 • przekształcenia, podziały, likwidacje spółek;
 • fuzje i przejęcia (M&A);
 • badanie stanu prawnego spółek (due diligence);
 • private equity funds;
 • corporate governance.

(więcej…)

Nieruchomości i inwestycje budowlane


 
 

Doradzamy naszym klientom w zakresie prawa nieruchomości i projektów inwestycyjnych na nieruchomościach, w tym w takich sprawach jak:

 • badanie i regulację stanu prawnego nieruchomości, w tym sprawy reprywatyzacyjne;
 • umowy dotyczące obrotu nieruchomościami;
 • umowy najmu i dzierżawy, zwłaszcza nieruchomości komercyjnych;
 • doradztwo dotyczące zarządzania nieruchomościami komercyjnymi;
 • doradztwo w zakresie prawa zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego;
 • umowy w zakresie projektowania, realizacji i oddawania do użytkowania inwestycji budowlanych;
 • doradztwo dotyczące finansowania inwestycji w nieruchomości.

(więcej…)

Zamówienia publiczne


 
 

Od kilku lat stale doradzamy przedsiębiorcom ubiegającym się o udzielenie zamówień publicznych, zwłaszcza na rynku infrastruktury kolejowej i górnictwa. W szczególności specjalizujemy się w reprezentowaniu naszych klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. (więcej…)

Prawo prywatne międzynarodowe


 
 

Wraz ze wzrostem międzynarodowej wymiany gospodarczej i wymiany ludności, rośnie również zapotrzebowanie na doradztwo prawne w zakresie międzynarodowego prawa prywatnego. Mamy w tym zakresie znaczne doświadczenie, zwłaszcza w sprawach dotyczących przygotowywania umów dla transakcji międzynarodowych, dochodzenia roszczeń i ich egzekucji za granicą, postępowań o uznanie i wykonanie orzeczeń obcych na terenie Polski. (więcej…)

Prawo umów w obrocie gospodarczym


 
 

Kancelaria posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w opracowaniu i negocjowaniu umów w obrocie gospodarczym. W szczególności dotyczy to takich umów jak umowy sprzedaży, dostawy, umowy o roboty budowlane, zastępstwo inwestycyjne, czy też umów pożyczek. Kancelaria posiada również duże doświadczenie w przygotowywaniu umów o współpracę gospodarczą,  w tym umów joint – venture czy też umów inwestycyjnych. (więcej…)

Postępowania administracyjne i sądowo administracyjne


 
 

Prawnicy Kancelarii reprezentują i wspomagają Klientów w prowadzeniu wszelkiego rodzaju procedur administracyjnych, w tym procedur związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, zabudową nieruchomości, uzyskiwaniem pozwoleń wodnoprawnych, czy też wszelkiego rodzaju zezwoleń lub zgód administracyjnych, w tym zezwoleń MSWiA na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca. (więcej…)

Postępowania sądowe


 
 

Kancelaria posiada duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań gospodarczych, w tym związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów oraz postępowań cywilnych, w szczególności dotyczących nieruchomości. (więcej…)

Bartosz Drzymała


  505 169 645
  b.drzymala@sdlegal.com.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W trakcie studiów ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim, a także uczestniczył w programie Socrates/Erasmus na Uniwersytecie im. Ruprechta-Karola w Heidelbergu.

Posiada dwunastoletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa prawnego, w szczególności na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.

W kancelarii zajmuje się negocjowaniem, przygotowywaniem i analizą zawieranych przez klientów umów, w tym w szczególności w branży nieruchomościowej: umów sprzedaży nieruchomości, umów najmu i dzierżawy, umów o zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Ponadto, doradza w sprawach zamówień publicznych, w szczególności zaś przygotowuje dla klientów zapytania do specyfikacji warunków zamówienia, a także reprezentuje ich w sporach z zamawiającymi przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W zakres jego specjalizacji wchodzi również prowadzenie: (i) dla klientów biznesowych – postępowań administracyjnych, sądowoadministracyjnych, w tym z zakresu prawa budowlanego i planowania oraz zagospodarowania przestrzennego, a także cywilnych postępowań gospodarczych, (ii) dla osób fizycznych – postępowań przeciwko bankom o stwierdzenie nieważności tzw. umów frankowych (kredytów indeksowanych lub denominowanych kursem CHF).

Wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Znajomość języków obcych: angielski i niemiecki.

SD Legal Stoiński Drzymała radcowie prawni spółka partnerska
ul. Urzędnicza 26/1
30-051 Kraków

Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000330558


NIP: 677-21-99-223
REGON: 356569454
E-mail: biuro@sdlegal.com.pl

  Tel: (+48 12) 630 90 10

  Faks: (+48 12) 630 90 11

  Tel: 505 169 645